แจ้งข่าว รับชมทีวีไม่ชัดเจน สะดุดบ่อยๆ จากปรากฎการณ์ sun outage ในช่วงวันที่ 6 – 23 มีนาคม 2555ซันเอาท์เทจ Sun outage
จะเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติ “คลื่นรังสีสุริยะ” หรือ Sun Outage ซึ่งอาจรบกวนคลื่นสัญญาณดาวเทียมส่งผลให้คุณภาพสัญญาณต่ำในบางขณะ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน