ดาวเทียมไทยคมยกเลิกการส่งสัญญาณในความถี่ 3960 V 30000 ตั้งแต่ 16 มี.ค. 55 เปลี่ยนความถี่ใหม่ดังนี้เนื่องจาก ความถี่ 3960 V 30000  ถูกสัญญาณรบกวนจาก ดาวเทียมรัสเชีย (COSMOS) ทำให้ทางไทยคมจำเป็นต้องยกเลิกการส่งสัญญาณช่องรายการ ในความถี่ 3960 V 30000  เิริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2555 และใช้ความถี่อื่นแทน โดยทำการส่งช่องรายการในความถี่ ดังนี้