หลักการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เครื่องรับสัญญาณจานดาวเทียม
ปัญหา ไฟ LED บนหน้าปัดดับหรือไม่ติด

 • สายไฟยังไม่ได้เสียบ การแก้ไข ตรวจสอบว่าสายไฟต่อเข้ากับปลั๊กถูกต้องหรือไม่
 • ฟิวส์ขาด-สวิทช์เสีย การแก้ไข ส่งเครื่องเข้าศูนย์เพื่อแก้ไข

ไม่มีภาพหรือเสียง

 • โหมด TV กับเครื่องรับไม่ตรงกัน การแก้ไข ตั้งโหมดให้ถูกต้อง
 • สายเคเบิ้ลผิดปกติ การแก้ไข เปลี่ยนสายเคเบิ้ล
 • สาย AV ต่อไม่ครบ การแก้ไข ต่อสาย AV ถูกต้อง
 • ตั้งค่า Input AV ไม่ตรงช่อง การแก้ไข ตั้งค่า Input AV ให้ถูกต้อง
 • จานรับสัญญาณไม่อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุด การแก้ไข ปรับตำแหน่งจานรับสัญญาณ

รีโหมดคอนโทรลไม่ทำงาน

 • กดรีโมทไม่ตรงตำแหน่งเครื่องรับ การแก้ไข กดรีโมทให้ตรงกับตำแหน่งของเครื่องรับ อย่าให้มีวัตถุบัง
 • เครื่องรับอยู่ในโหมด Standby การแก้ไข ถ้า LED แสดงเวลาบนหน้าปัด กดปุ่ม Power เพื่อออกจากโหมด Standby
 • แบตเตอรี่รีโมทหมด การแก้ไข เปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทใหม่
 • Sensor เครื่องรับเสีย การแก้ไข ส่งเครื่องเข้าศูนย์เพื่อแก้ไข

ลืมรหัสผ่าน การแก้ไข ส่งเครื่องเข้าศูนย์เพื่อแก้ไข